Sepetim

Sepetiniz Boş.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu
Şirketimiz TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.
2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Müşterilere ait kişisel veriler, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Ştitarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti ’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti.’nın ve TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.mikrogirisimciden.com’den ulaşılabilecektir.
3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.
4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
Müşterilere ait kişisel veriler, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti ’nın ve TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları
TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti., elde ettiği kişisel verileri, kullanıcıların web sitesinde sunulan hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için Ön Bilgilendirme Formu ile Üyelik Sözleşmesi ve Satış Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve bu sözleşmelerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.
Buna ek olarak, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti söz konusu sözleşmelerden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
(i) Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
(viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd ŞtiTarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
RIZA METNİ
Şirketimiz TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.
Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.
Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. iş ortakları tarafından TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. ‘da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti.’ye ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. ’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti. ’nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, TİSVA Sosyal İşl ve Sosyal Hizm Tic Ltd Şti.’nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
Yukarı Çık